• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Member Area
Domov arrow Technol??gia recykl??cie
Technol??gia recykl??cie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sunday, 15 July 2007

Technológia recyklácie stavebného odpadu


Medzi najrozšírenejší stavebný odpad  patrí materiál vyzískaný z demolácie budov, priemyselných objektov, cestných komunikácii ako i dočasných panelových ciest a podobne.
Likvidácia tohto odpadu mô??e prebehnú?? klasickým spôsobom, t.j. ulo??ením na riadené  skládky odpadu , alebo efektívnejšou metódou – recykláciou. Recyklovaný materiál vhodne a odborne spracovaný mô??e by?? následne vyu??itý pri stavebných prácach, čím dochádza k  zni??ovaniu ??a??by prírodného kame??a, úspore energií a nákladov. Ochrana ??ivotného prostredia, stále sa zmenšujúci a cenovo narastajúci skladovací priestor si vy??aduje cielené recyklačné koncepcie v mestách, regiónoch  ako i zmenu legislatívy.

Teda dôvodom na recykláciu stavebného odpadu sú ekologické a ekonomické h?adiská.

Jedným zo základných predpokladov kvalitného spracovania stavebného odpadu je výber technologického zariadenia, ktoré by malo sp???a?? niektoré základné po??iadavky. Jedná sa hlavne o schopnos?? drviaceho zariadenia spracova?? čo mo??no najväčšie kusy odpadu, separáciu nevhodných prímesí, zabezpeči?? po??adovanú zrnitos?? materiálu ako i  oddelenie ??eleznej výstu??e od betónov.
Dôle??itým faktorom spracovania stavebného odpadu je schopnos?? zariadenia priblí??i?? sa k skládke odpadu, vyu??itie vlastnej energie, mo??nos?? triedenia na po??adované frakcie ako i  kropenie na zní??enie prašnosti. V neposlednej rade je to i schopnos?? recyklácie bitúmenových povrchov.

Technológia spracovania  stavebných odpadov:

V súčasnej dobe sa pou??ívajú drviace zariadenia mobilné, na kolovom alebo pásovom podvozku.
Zariadenie na kolovom podvozku je osadené na návese, ktoré premiest??uje na stavbu návesový ??ahač.
Je vhodné na ve?ké skládky  priamo na stavenisku  i v recyklačných centrách.
Zariadenie na pásovom podvozku je vhodné vyu??íva?? na líniových  stavbách a na skládkach s ve?kými plochami. Na stavbe sa premiest??uje na vlastnom podvozku, ovládané z pravidla dia?kovo, je výškovo prístupnejšie na nakládku.
Ka??dé moderné drviace zariadenie má zabudovanú násypku s  podávačom s mo??nos??ou regulácie mno??stva podávaného materiálu, drvič, separátor ??eleza a základné oddelenie jemných frakcií. Zariadenie mô??e by?? vybavené i pásovou váhou na stanovenie mno??stva  rozdrveného materiálu.
Hmotnos?? týchto zariadení sa pohybuje v rozmedzí  30 - 120 t.

    Drviče sa v zásade delia na :  

    ?e?us??ové  - primárne, ktoré vedia spracova?? materiál väčšej zrnitosti, napr. 1000 x 800 x  250 mm ( dosahuje  horší tvarový index )
    Výstupná frakcia  materiálu je  0- 150 mm

    Odrazové  - sekundárne / granulátory / spracovávajú materiál  z pravidla do ve?kosti  200 mm ( s ve?mi priaznivým tvarovým indexom )
    Výstupná frakcia materiálu je do 50 mm
    Pod?a tvrdosti materiálu dosahujú pomerne vysokú opotrebovanos??.
    
    Kú??e?ové  -  do ve?kosti zrna 60-80 mm. Z pravidla spracovávajú štrkopiesok alebo u?? podrvený materiál.
    Výstupná frakcia materiálu je do 32 mm

Výkony týchto zariadení sa pohybujú v priemere do 200 t /hod. Väčšie výkony nie sú výnimkou a sú dané skladbou celého technologického zariadenia drviacej a triediacej linky.
Prísun materiálu do násypky sa realizuje čelným kolesovým nakladačom po príjazdovej rampe alebo pásovým bagrom  s podkopovou ly??icou. Tieto stroje musia by?? výkonovo optimálne nadimenzované.

Ve?mi dôle??itým činite?om recyklácie je technológia búrania stavebných objektov. V súčasnosti
je strojové vybavenie na ve?mi vysokej úrovni a umo????uje rozrušovanie konštrukcií a?? do výšky 50 m.

Základným strojom je bager na pásovom podvozku vybavený hydraulickým ramenom o rôznej d???ke. Bager je vybavený kabínou s ochranou proti prevrhnutiu a padajúcim skalám. Pracovným nástrojom na konci ramena býva če?us??ový hydraulický hryzač betónu alebo hydraulické kladivo so špicom pod?a charakteru prác.

?e?us??ový hryzač umo????uje narušenie a likvidáciu betónových konštrukcií a?? do hrúbky  80 cm s tým, ??e je schopný prestrihnú?? oce? do priemeru 50 – 60 mm a na konci če?ustí vyvinie tlak a?? 500 t.
Je osadený na otočnej hlave o 360 0 , čo umo????uje prístup če?ustí  k betónovej  konštrukcii z ka??dej strany. Je riadený z kabíny obsluhy bagra  alebo na dia?ku mimo kabíny. Moderné bagre sú vybavené výklopnou kabínou, čo u?ahčuje posádke stroja dlhodobí  výh?ad do výšky.
 
Hydraulické kladivá v súčasnosti majú vysokú účinnos?? úderu, sú schopné rozruši?? betóny do hrúbky a?? 50 cm jednorázovo. Pou??ívajú sa na rozrušenie betónových konštrukcií s obmedzeným prístupom, betónových základov a pod. Hydraulické kladivá mô??u by?? osadené na otočnej hlave.

Pracovné nástroje sú ?ahko montovate?né, pripojené na hydrauliku bagra a nevy??adujú mimoriadnu starostlivos?? zo stany obsluhy.

Recyklačná linka  je teda zlo??ená zo stojov na likvidáciu objektu a prispôsobenie ve?kosti  jednotlivých kusov odpadu k mo??nostiam a ve?kosti  vstupu do drviča. Pod?a po??iadavky mô??e by?? osadený jeden – primárny alebo následne i sekundárny drvič / granulátor /
K takejto zostave je mo??né pričleni?? i triedič, ktorí nám  pretriedi podrvený materiál na  jednotlivé frakcie pod?a normy. / 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 a pod. /

Všetky tieto zariadenia pracujú nezávisle od vonkajších energií, s minimálnym nárokom na pracovnú plochu a obsluhu. Väčšina nových strojov sp???a hygienické normy hlučnosti čo umo????uje recykláciu bez väčších problémov i v centrách miest a obcí. Na obmedzenie prašnosti sa pou??íva postrek skládky i materiálu pred vstupom i po výstupe z drviča. V mimoriadnych situáciách mô??e by?? za poplatok pou??ité i odsávacie zariadenie z lapačom prachu.
Odvoz  takto upraveného materiálu  sa realizuje z pravidla ve?kokapacitnými vozidlami a?? na miesto spracovania resp. dočasnú skládku.
 

Ceny za recykláciu stavebného odpadu sa kalkulujú individuálne, sú závislé od lokality, mno??stva , po??iadavky na kvalitu  a v neposlednom rade i od konkurencie na trhu v oblasti spracovania.

V tomto krátkom popise technológie recyklácie stavebného odpadu neboli úmyselne pou??ité názvy a typy strojov, ich konkrétne výkony a iné parametre, nako?ko súčasná škála výrobcov i dodávate?ov týchto zariadení je mimoriadne široká tak, ako aj škála firiem zaoberajúca sa touto problematikou. Ka??dá z týchto firiem je orientovaná väčšinou na jedného - dvoch výrobcov strojov a aj preto by menovanie bolo nevhodné.

Spracoval:   Rudolf  Kuropata, manager Fy. ViOn,a.s.

Posledná úprava ( Wednesday, 18 August 2010 )