• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Member Area
Domov arrow Technológia recyklácie
Technológia recyklácie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sunday, 15 July 2007

Technológia recyklácie stavebného odpadu


Medzi najrozšírenejší stavebný odpad  patrí materiál vyzískaný z demolácie budov, priemyselných objektov, cestných komunikácii ako i dočasných panelových ciest a podobne.
Likvidácia tohto odpadu môže prebehnúť klasickým spôsobom, t.j. uložením na riadené  skládky odpadu , alebo efektívnejšou metódou – recykláciou. Recyklovaný materiál vhodne a odborne spracovaný môže byť následne využitý pri stavebných prácach, čím dochádza k  znižovaniu ťažby prírodného kameňa, úspore energií a nákladov. Ochrana životného prostredia, stále sa zmenšujúci a cenovo narastajúci skladovací priestor si vyžaduje cielené recyklačné koncepcie v mestách, regiónoch  ako i zmenu legislatívy.

Teda dôvodom na recykláciu stavebného odpadu sú ekologické a ekonomické hľadiská.

Jedným zo základných predpokladov kvalitného spracovania stavebného odpadu je výber technologického zariadenia, ktoré by malo spĺňať niektoré základné požiadavky. Jedná sa hlavne o schopnosť drviaceho zariadenia spracovať čo možno najväčšie kusy odpadu, separáciu nevhodných prímesí, zabezpečiť požadovanú zrnitosť materiálu ako i  oddelenie železnej výstuže od betónov.
Dôležitým faktorom spracovania stavebného odpadu je schopnosť zariadenia priblížiť sa k skládke odpadu, využitie vlastnej energie, možnosť triedenia na požadované frakcie ako i  kropenie na zníženie prašnosti. V neposlednej rade je to i schopnosť recyklácie bitúmenových povrchov.

Technológia spracovania  stavebných odpadov:

V súčasnej dobe sa používajú drviace zariadenia mobilné, na kolovom alebo pásovom podvozku.
Zariadenie na kolovom podvozku je osadené na návese, ktoré premiestňuje na stavbu návesový ťahač.
Je vhodné na veľké skládky  priamo na stavenisku  i v recyklačných centrách.
Zariadenie na pásovom podvozku je vhodné využívať na líniových  stavbách a na skládkach s veľkými plochami. Na stavbe sa premiestňuje na vlastnom podvozku, ovládané z pravidla diaľkovo, je výškovo prístupnejšie na nakládku.
Každé moderné drviace zariadenie má zabudovanú násypku s  podávačom s možnosťou regulácie množstva podávaného materiálu, drvič, separátor železa a základné oddelenie jemných frakcií. Zariadenie môže byť vybavené i pásovou váhou na stanovenie množstva  rozdrveného materiálu.
Hmotnosť týchto zariadení sa pohybuje v rozmedzí  30 - 120 t.

    Drviče sa v zásade delia na :  

    Čeľusťové  - primárne, ktoré vedia spracovať materiál väčšej zrnitosti, napr. 1000 x 800 x  250 mm ( dosahuje  horší tvarový index )
    Výstupná frakcia  materiálu je  0- 150 mm

    Odrazové  - sekundárne / granulátory / spracovávajú materiál  z pravidla do veľkosti  200 mm ( s veľmi priaznivým tvarovým indexom )
    Výstupná frakcia materiálu je do 50 mm
    Podľa tvrdosti materiálu dosahujú pomerne vysokú opotrebovanosť.
    
    Kúžeľové  -  do veľkosti zrna 60-80 mm. Z pravidla spracovávajú štrkopiesok alebo už podrvený materiál.
    Výstupná frakcia materiálu je do 32 mm

Výkony týchto zariadení sa pohybujú v priemere do 200 t /hod. Väčšie výkony nie sú výnimkou a sú dané skladbou celého technologického zariadenia drviacej a triediacej linky.
Prísun materiálu do násypky sa realizuje čelným kolesovým nakladačom po príjazdovej rampe alebo pásovým bagrom  s podkopovou lyžicou. Tieto stroje musia byť výkonovo optimálne nadimenzované.

Veľmi dôležitým činiteľom recyklácie je technológia búrania stavebných objektov. V súčasnosti
je strojové vybavenie na veľmi vysokej úrovni a umožňuje rozrušovanie konštrukcií až do výšky 50 m.

Základným strojom je bager na pásovom podvozku vybavený hydraulickým ramenom o rôznej dĺžke. Bager je vybavený kabínou s ochranou proti prevrhnutiu a padajúcim skalám. Pracovným nástrojom na konci ramena býva čeľusťový hydraulický hryzač betónu alebo hydraulické kladivo so špicom podľa charakteru prác.

Čeľusťový hryzač umožňuje narušenie a likvidáciu betónových konštrukcií až do hrúbky  80 cm s tým, že je schopný prestrihnúť oceľ do priemeru 50 – 60 mm a na konci čeľustí vyvinie tlak až 500 t.
Je osadený na otočnej hlave o 360 0 , čo umožňuje prístup čeľustí  k betónovej  konštrukcii z každej strany. Je riadený z kabíny obsluhy bagra  alebo na diaľku mimo kabíny. Moderné bagre sú vybavené výklopnou kabínou, čo uľahčuje posádke stroja dlhodobí  výhľad do výšky.
 
Hydraulické kladivá v súčasnosti majú vysokú účinnosť úderu, sú schopné rozrušiť betóny do hrúbky až 50 cm jednorázovo. Používajú sa na rozrušenie betónových konštrukcií s obmedzeným prístupom, betónových základov a pod. Hydraulické kladivá môžu byť osadené na otočnej hlave.

Pracovné nástroje sú ľahko montovateľné, pripojené na hydrauliku bagra a nevyžadujú mimoriadnu starostlivosť zo stany obsluhy.

Recyklačná linka  je teda zložená zo stojov na likvidáciu objektu a prispôsobenie veľkosti  jednotlivých kusov odpadu k možnostiam a veľkosti  vstupu do drviča. Podľa požiadavky môže byť osadený jeden – primárny alebo následne i sekundárny drvič / granulátor /
K takejto zostave je možné pričleniť i triedič, ktorí nám  pretriedi podrvený materiál na  jednotlivé frakcie podľa normy. / 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 a pod. /

Všetky tieto zariadenia pracujú nezávisle od vonkajších energií, s minimálnym nárokom na pracovnú plochu a obsluhu. Väčšina nových strojov spĺňa hygienické normy hlučnosti čo umožňuje recykláciu bez väčších problémov i v centrách miest a obcí. Na obmedzenie prašnosti sa používa postrek skládky i materiálu pred vstupom i po výstupe z drviča. V mimoriadnych situáciách môže byť za poplatok použité i odsávacie zariadenie z lapačom prachu.
Odvoz  takto upraveného materiálu  sa realizuje z pravidla veľkokapacitnými vozidlami až na miesto spracovania resp. dočasnú skládku.
 

Ceny za recykláciu stavebného odpadu sa kalkulujú individuálne, sú závislé od lokality, množstva , požiadavky na kvalitu  a v neposlednom rade i od konkurencie na trhu v oblasti spracovania.

V tomto krátkom popise technológie recyklácie stavebného odpadu neboli úmyselne použité názvy a typy strojov, ich konkrétne výkony a iné parametre, nakoľko súčasná škála výrobcov i dodávateľov týchto zariadení je mimoriadne široká tak, ako aj škála firiem zaoberajúca sa touto problematikou. Každá z týchto firiem je orientovaná väčšinou na jedného - dvoch výrobcov strojov a aj preto by menovanie bolo nevhodné.

Spracoval:   Rudolf  Kuropata, manager Fy. ViOn,a.s.

Posledná úprava ( Wednesday, 18 August 2010 )