• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Member Area
Domov arrow Referencie
Referencie
Zoznam referenčn??ch stavieb...
Filter     Poradie     Zobrazovať # 
Dátum Nadpis článku Autor Zobrazení
Monday, 09 May 2011 Skladov?? a prezentačn?? priestroy pre v?no, Mrva Stanko, 2010 Administrator 5064
Monday, 09 May 2011 Reduta Slovensk?? Filharm??nia, Bratislava, 2011 Administrator 6512
Monday, 09 May 2011 Jadrov?? elektr??re?? Mochovce are??l, Mochovce, 2014 Administrator 9986
Friday, 24 September 2010 Cesta I/75, Demandice, 2010 Administrator 4984
Friday, 30 October 2009 Kolta - Uzavretie a rekultiv??cia, I. etapa, 2009 Administrator 4634
Friday, 30 October 2009 Kolta - Roz???renie, II. etapa, 2009 Administrator 5000
Thursday, 29 October 2009 Novostavba lakovne NSF, VW Slovakia, Bratislava, 2009 Administrator 4975
Monday, 08 June 2009 Stavebn?? ??pravy po?nohospod??rskeho hnojiska, Jelenec, 2009 Administrator 5347
Monday, 08 June 2009 V??robn?? hala PETRIO, Nitra, 2009 Administrator 7281
Friday, 01 May 2009 Skl??dka - II. etapa, Bzenica, 2009 Administrator 5917
Monday, 27 April 2009 Roz???renie skl??dky Doln?? Bar, Doln?? Bar, 2009 Administrator 6072
Monday, 13 April 2009 Trenčiansk?? samospr??vny kraj, Trenč?n, 2009 Administrator 10644
Tuesday, 09 December 2008 Hala pre moderniz??ciu a roz???renie vo Vin??rskych z??vodoch, Topo?čianky, 2008 Administrator 4928
Wednesday, 29 October 2008 Ss?SCH Bansk?? Bystrica - rekon??trukcia a dostavba, Bansk?? Bystrica, 2008 Administrator 6181
Thursday, 02 October 2008 V??stavba "Soci??lneho zariadenia ?OD" pre OZ Topo?čianky, 2008 Administrator 5031
Tuesday, 24 June 2008 V??robn?? hala ??ampion??re??, Topo?čianky, 2008 Administrator 6969
Tuesday, 17 June 2008 Administrat?vna budova SFZ Nitra, Nitra, 2008 Administrator 5262
Monday, 02 June 2008 Oprav??rensk?? diel??a Prunus MK, Topo?čianky, 2007 Administrator 6767
Monday, 02 June 2008 Rekon??trukcia - izol??cia dekontaminačnej plochy EKOL, ??irany, 2008 Administrator 4828
Monday, 02 June 2008 B??ranie ??elezobet??nov??ch s?l v areli firmy STACHEMA, Rovinka, 2008 Administrator 5021
Monday, 05 May 2008 Kanaliz??cia a kanalizačn?? napojenie VW Bratislava, Bratislava, 2008 Administrator 7747
Friday, 28 December 2007 B??racie pr??ce na objektoch triediarne a drviarn, Nov?? Ba??a, 2007 Administrator 4783
Monday, 02 July 2007 Europa Shopping Center, Bansk?? Bystrica, 2007 Administrator 8604
Wednesday, 18 April 2007 Triediaca hala NKS - rekon??trukcia, Nitra, 2007 Administrator 6532
Monday, 09 April 2007 Machulince - kanaliz??cia II. Etapa, Machulince, 2007 Administrator 6401
Monday, 26 March 2007 B??racie pr??ce na ojektoch Mlyny, ?tef??nikova ul., Nitra, 2007 Administrator 6951
Monday, 18 December 2006 Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava - I.etapa v??stavby, Trnava, 2006 Administrator 6229
Tuesday, 21 November 2006 Polyfunkčn?? bytov?? domy Nejedl??ho ulica Bratislava-D??bravka, Bratislava, 2006 Administrator 6919
Monday, 20 November 2006 Zlep??enie miestnej infra??trukt??ry cesty a chodn?kov, Machulince, 2006 Administrator 5887
Monday, 09 October 2006 Modr?? hala Danfoss - spevnen?? plochy, kanaliz??cia, osvetlenie, Zlat?? Moravce, 2006 Administrator 6078
Saturday, 30 September 2006 Helios - ?trbsk?? pleso, Vysok?? Tatry, 2006 Administrator 8878
Monday, 18 September 2006 Odstr??nenie stavby Are??l SEMAT a.s., Trnava, 2006 Administrator 6430
Monday, 11 September 2006 Priemyseln?? park, Zlat?? Moravce, 2006 Administrator 8016
Monday, 17 July 2006 B??racie pr??ce Danfoss - Danfoss Compressors s.r.o., Zlat?? Moravce, 2006 Administrator 7458
Monday, 17 July 2006 Skl??dka komun??lneho odpadu Trnava - Zavar, v??stavba III. etapy, Trnava, 2006 Administrator 8012
Tuesday, 11 July 2006 Skl??dka odpadov Kolta - rekultiv??cia skl??dky čas?? A, Kolta, 2006 Administrator 8784
Monday, 19 June 2006 Skl??dka nebezpečn??ho odpadu, Mochovce, 2005 Administrator 8634
Tuesday, 06 June 2006 B??ranie, Rud??any, 2006 Administrator 6248
Tuesday, 25 April 2006 Bytov?? komplex Mal?? Dunaj - Hrub?? stavba, Bratislava, 2006 Administrator 6363
Monday, 19 December 2005 Danfoss - odstrel kom?na, Zlat?? Moravce, 2005 Administrator 6397
Monday, 19 September 2005 Priemyseln?? park Nitra - sever, dopravn?? napojenie, Nitra, 2005 Administrator 9327
Friday, 16 September 2005 Dopravn?? napojenie are??lu automobilky PSA - severov??chodn?? komunik??cia, Trnava, 2005 Administrator 6054
Wednesday, 31 August 2005 Oprava povrchu ulice 1.m??ja, Zlat?? Moravce, 2005 Administrator 6505
Monday, 20 June 2005 OC KAUFLAND, Levice, 2005 Administrator 7141
Monday, 18 April 2005 De??trukcia časti "A" ?kolsk??ho zariadenia pre v??stavbu OC, ??iar nad Hronom, 2005 Administrator 5804
Monday, 04 April 2005 Rekon??trukcia vodovodu DN 600 pri v??stavbe z??vodu na v??robu automobilov PSA, Trnava, 2005 Administrator 5684
Monday, 24 January 2005 N??hrada zemn??ho plynu tuh??mi alternat?vnymi palivami CEMMAC a.s., Horn?? Srnie, 2005 Administrator 6221
Monday, 22 November 2004 Skl??dka Sekolog 2. etapa, Brezno, 2004 Administrator 6750
Friday, 19 November 2004 Bowling NYC, Zlat?? Moravce, 2004 Administrator 8713
Monday, 08 November 2004 ??elezobet??nov?? ve??a na vrchole kopca - b??racie pr??ce, Ve?k?? Javorina, 2004 Administrator 5429
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 50 z 87